Condicions d’Us

Normativa aplicable

 

Les condicions d'ús dels conjunts de dades d’aquest portal de dades obertes estan protegits per la normativa legal vigent al respecte:

 

  -  La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell

  

  -  La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 

  -  Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

 

Per a aquell contingut específic dels conjunts de dades del portal li serà d’aplicació, en el seu cas, la normativa legal específica que afecti a la materia publicada. I li serà d’aplicació tota la normativa legal que s’aprovi posteriorment i que afecti a la seva naturalesa i objecte.

 

Més informació aquí.

 

 

 

 

 

Qualsevol dubte o comentari sobre les presents condicions d'ús pot ser consultat a l’adreça de correu opendata@ajrubi.cat